Rt logo

En policysmedja med medborgaren i fokus

Det behövs nya perspektiv i samhällsdebatten. Nu startar ReformThink, en policysmedja som står fri från enstaka partsintressen.
ReformThink har fokus på samhällsutvecklingen och sätter medborgaren i centrum.

Kontakta oss

Ett antal experter inom olika områden knyts nu till Reform Think. De har tydliga åsikter som ger spänst och tillför olika infallsvinklar. Vi bygger just nu upp vårt nätverk och du som vill bidra är välkommen att ta kontakt.

Vi söker också efter företag och organisationer som vill stödja vår verksamhet genom sponsorskap och genom konkreta uppdrag.

Jag vill delta i arbetet som expert och ingå i Reform Thinks nätverk
Jag vill veta mer om hur jag kan stödja arbetet som sponsor eller genom uppdrag

Reform Think behandlar dina personuppgifter. Läs mer.

Vår idé

De snabba förändringarna skapar nya utmaningar för medborgarna. Vi utvecklar nya insikter i gränslandet mellan samhälle, näringsliv, politik och teknik. Vi arbetar i nätverk med experter och internationella tankesmedjor.

Hur vi arbetar

Vi jobbar i nätverk med samhällsvetare och några av världens ledande tankesmedjor, bl a Institute for The Future i Palo Alto, Kalifornien. Vi jobbar efter deras redan etablerade arbetsmodeller. Därmed får våra uppdragsgivare konkret nytta i sin egen planering för framtiden.

Reform Think tar fram faktaunderlag, ordnar debattforum och dialogmöten. Vi vill involvera både politiker, intressenter och medborgare när vi omsätter slutsatser till nya policies.

Vårt erbjudande

Reform Think erbjuder medverkan i vårt arbete på tre olika nivåer:

Founders

Grundare och huvudsponsorer

Sponsors

Deltar i huvud- och/eller temaprogram

Clients

Deltar i temaprogram och skräddarsydda program

ReformThink skapar beslutsberedskap för at ta kloka verksamhetskritiska beslut.

Reform Think utvecklar nya insikter till låg kostnad. Organisationer och företag bidrar gemensamt till finansieringen av verksamheten. Arbetet blir betydligt mer effektivt än att var och en bygger egen kompetens och nätverk.

Sju fördelar med vårt arbetssätt

Fristående. Vi har inte en uppdragsgivare/stiftare med ideologisk agenda. Vi har flera grundare, sponsorer och kunder. Vi driver verksamheten i aktiebolagsform för att säkerställa transparens. Bakom Reform Think står Reformklubben och Peter Erikson.

Ingen opinionsbildning i eget namn. Vi vill hellre bidra till löpande debatt och dialog – inte driva egna teser.

Internationella. Vi samverkar med ledande internationella tankesmedjor. Vi jobbar efter deras redan etablerade arbetsmodeller.

Flexibel arbetsmodell. Vi har få anställda men ett stort nätverk med personer som har olika samhällssyn och skilda perspektiv.

Analys och dialog snarare än faktainsamling. Tillsammans drar vi slutsatser och utvecklar policies.

Medborgarperspektiv. Vi fokuserar på samhällsfrågor utifrån medborgarna i olika perspektiv – som yrkesverksam, medlem, kund och individ.

Medellångt tidsperspektiv 5-10 år. Vi har mer långsiktiga perspektiv än en mandatperiod, men kortare tidshorisont än futurister. Ett perspektiv på 5-10 års sikt skapar underlag för egen planering.

Vårt credo

Reform Think vill verka för ansvarstagande, helhetstänkande och långsiktighet. Därför tror vi på marknadsekonomi med fri konkurrens. Vi tror på en demokrati som bygger på närhet mellan väljare och valda. Vi tror på behovet av politik för gemensamma lösningar. Vi tror på ett samhälle med mångfald där alla får samma möjligheter att utveckla idéer i en trygg miljö. Vi tror att en öppen samhällsdebatt där olika perspektiv bryts mot varandra är en förutsättning för utveckling.

Vår vision

ReformThink vill tillföra nya insikter och ny politik i avgörande samhällsfrågor. Vi bidrar till att skapa ett bättre framtida Sverige. Vi tror att dialog är nyckeln till framgångsrikt policyarbete.

Våra program

Ett huvudprogram

Body

I programmet ingår:

Två årliga skrifter/antologier om framtidens samhällsutveckling. I basabonnemanget ingår tryckta rapporter och tillgänglighet till alla fakta digitalt via ReformThinks webbplats.

Två årliga heldagsseminarier med föreläsningar och workshops kring skrifterna. Varje abonnemang ger möjlighet att delta med 5 personer från den egna organisationen.

Två exklusiva enskilda halvdagsföreläsningar från ReformThinks expertteam utifrån de teman/perspektiv som organisationen vill fördjupa sig i.

Månadsvisa frukostmöten för att diskutera aktuella samhällsfrågor där deltagande organisationer själva bidrar med agendan och teman.

Deltagande företag/organisation har rätt att fritt använda ReformThinks rapporter etc i egen kommunikation och eget arbete med hänvisning till källan.

Deltagande företag/organisation får egen marknadsföring på ReformThinks webbplats, vid seminarier och i allt publicerat material.

Deltagande företag/organisation har rätt att använda ReformThinks varumärke i egen kommunikation.

Fyra temaprogram

I våra temaprogram fördjupar vi diskussionen inom utvalda samhällsområden.

Läs mer om våra program

Framtidens samhällsstruktur

Vad händer när allt fler svenskar bor i storstäderna? Hur får vi ett samhälle där olika typer av boende- och arbetsmiljöer kan komplettera och berika varandra? Hur hanterar vi migration och mångfaldsperspektiv i den urbana världen? Vilka krav ställs på morgondagens infrastruktur, boende och arbetsplatser?
Detta temaprogram fångar upp den fortsatta urbaniseringen och hur den påverkar Sverige som nation.
Hur påverkar ökad kulturell och etnisk mångfald våra livsmiljöer? Vad händer i regioner som avfolkas och hur balanserar vi ett Sverige med ökad obalans rent geografiskt? Hur motverkar vi segregation och tar tillvara den kreativitet som föds när olika perspektiv kan mixas i våra städer?

Framtidens utbildning

Hur skapar vi en kunskapsbildning i samhället som klarar av att hantera ständigt förändrade förutsättningar och behov? Hur skapar vi ett lärande genom livet som verkligen får varje individ att bidra till både privatliv, arbetsliv och samhällsliv utifrån sina egna förutsättningar?
Detta temaprogram driver frågor om behov av kompetensutveckling för olika yrkesgrupper och frågor om kvalitet på utbildning.
Programmet diskuterar också behovet av hur lärande kan ske mellan olika yrkesgrupper, åldersgrupper, etniska grupper och hur lärandet skapar nya insikter. Vi behöver ett löpande lärande på jobbet som inte bara fokuserar på ”vad” och ”hur”, utan också på frågor som ”varför”, ”vart” och ”till vilken nytta”.

Framtidens hälsa och livsstil

Vad innebär människors ökande kunskaper och krav på inflytande för vårdens organisation, professionalitet och ansvar? Ökad kunskap och medvetenhet innebär att patienter kommer att ställa allt högre krav på tillgänglighet, tillgång till den bästa vården och på delaktighet i behandling. Detta samtidigt som resurserna inte kan öka. Det ökande antalet äldre tillsammans med krav på balans i statsbudgeten innebär att framtida reform­utrymme är mer än intecknat.
Vårdens framtida utmaningar handlar om nya organisationsformer, utnyttjande av ny teknik och nya forskningsrön, ökande möjligheter för individen att ta ett eget ansvar samt alternativa finansieringsformer.
Tema sjukvård och friskvård fokuserar på frågor som rör patientens inflytande och ansvarstagande samt metoder för ökad patientmedverkan. Analys av organisatoriska och finansiella konsekvenser av nya relationer mellan professionerna inom hälso- och sjukvården och mellan patienter och hälso-och sjukvården ingår i uppdraget.

Framtidens jobb och arbetsliv

Hur ser morgondagens arbetsmarknad ut och vilka krav kommer ställas på morgondagens ledarskap, medarbetarskap, arbetsformer och organisation?
Detta temaprogram driver frågor om krav på ledarskap och förnyelsekraft i företag och organisationer och diskuterar nya sätt att driva utveckling och förändringsarbete. De flesta företag och organisationer arbetar i samma typ av organisationsstruktur som de alltid gjort.
Organisationer är per definition trögrörliga – men om inte arbetsformerna förändras i minst lika snabb takt som omvärlden får organisationen problem. Idag saknas en samlad debatt om nya arbets- och organisationsformer för att skapa ökad konkurrenskraft.